Skip to main content

Privacybeleid

Bij Ons 2 V.O.F., gevestigd aan De Bleek 2, 5688 ND in Oirschot, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bij Ons 2 V.O.F.
De Bleek 2
5688 ND Oirschot

welkom@bijons2.nl
Trea Verhagen tel: 0612252507
Wilma van der Meijden tel: 0612182323

Persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
Bij ons 2 V.O.F. bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 •   voor en achternaam;
 •   geslacht;
 •   geboortedatum;
 •   geboorteplaats;
 •   nationaliteit;
 •   adresgegevens;
 •   telefoonnummer;
 •   e-mailadres;
 •   bankrekeningnummer;
 •   paspoortnummer / rijbewijsnummer / IDnummer
 •   overige gegevens die u ons actief verstrekt bijvoorbeeld telefonisch of via correspondentie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Bij ons 2 V.O.F. bv verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van haar bedrijfsvoering en dienstverlening, mogelijk voor de volgende doeleinden, maar niet uitputtend:

 •   u te informeren over onze diensten en/of producten;
 •   communicatie: zoals het verzenden van nieuwsbrieven, om u te kunnen bellen of te emailen;
 •   u in te schrijven voor onze diensten en/of producten;
 •   het leveren van diensten en producten;
 •   het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten, waarbij de informatie wordt gedeeld met partijen waarmee wordt samengewerkt;
 •   het afhandelen van administratie en betalingen;
 •   het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, zoals fiscale verplichtingen.

Bij ons 2 V.O.F. bv baseert haar verwerking op de volgende grondslagen:

 •   Uitvoering geven aan de overeenkomst: in het kader van onze dienstverlening en het aangaan van overeenkomsten, verzamelen en gebruiken wij de noodzakelijke persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst.
 •   Wettelijke verplichting: het verwerken van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 •   Gerechtvaardigd belang: het verzamelen en gebruiken maken van bepaalde persoonsgegevens die nodig zijn om invulling te geven aan bedrijfsbelangen en bedrijfsvoering.
 •   Toestemming: Bij ons 2 V.O.F. bv kan persoonsgegevens op grond van toestemming verwerken. Het staat u altijd vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om uitvoering aan de overeenkomst of dienstverlening te geven.

Wij hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te geven van de persoonsgegevens die wij dan wel ten behoeve van u (laten) verwerken, onder vermelding van de doeleinden en rechtsgronden. We realiseren ons echter ook dat het onmogelijk is om dit volledig en in detail te doen, mede vanwege het feit dat in de toekomst nog andere of niet voorziene doeleinden een rol kunnen spelen waarbij persoonsgegevens verwerkt moeten worden. Wij willen echter benadrukken dat we in dat soort gevallen nauwgezet en zorgvuldig met de persoonsgegevens zullen blijven omgaan

Juistheid van gegevens:
Voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en dienstverlening vertrouwen wij op de juistheid van de ons bekende persoonsgegevens. Indien uw persoonsgegevens dan wel die van andere betrokkene(n) wijzigen, verzoeken wij u ons daarover te informeren.

Bewaartermijn:
Bij ons 2 V.O.F. bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 1. Voor persoonsgegevens van hen die staan ingeschreven voor nieuwsbrieven over onze producten geldt een bewaartermijn van maximaal 3 maanden na afmelding van de mailinglijst;
 2. Voor persoonsgegevens van hen die staan ingeschreven voor een eigen afgesloten loginomgeving met inzicht in accountgegevens en bestelgeschiedenis een bewaartermijn van maximaal 3 maanden na afmelding van deze accountomgeving;
 3. Voor persoonsgegevens van kopers van onze producten geldt een bewaartermijn van maximaal 10 jaar na levering van het laatste product.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Bij ons 2 V.O.F. bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en deelt deze uitsluitend met derden indien dit nodig is voor haar bedrijfsvoering en dienstverlening, het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht en die te kwalificeren zijn als verwerker in de zin van de AVG, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bij ons 2 V.O.F. bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Bij ons 2 V.O.F. bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bij ons 2 V.O.F. bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welkom@bijons2.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wanneer u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bij ons 2 V.O.F. bv, dan horen wij dat natuurlijk graag. We verzoeken u in dat geval met ons contact op te nemen. We zullen dan samen naar een oplossing kijken. U heeft tot slot het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Beveiliging persoonsgegevens:
Bij ons 2 V.O.F. bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via welkom@bijons2.nl